Regulamin

Regulamin

Uprzejmie informuję, że w dniu 16.06.2018 r. regulamin sklepu internetowego www.sklep.coquet-art.pl/ uległ zmianie.

Proszę o zapoznanie się z jego nową wersją.

 

Regulamin Sklepu Internetowego

www.sklep.coquet-art.pl

 

Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym:

http://www.sklep.coquet-art.pl/webpage/regulamin.html.

 

 

Klienci/Konsumenci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie nieodpłatnie oraz nieodpłatnie sporządzić jego wydruk.

 

REGULAMIN

 

ROZDZIAŁY:

 

WSTĘP
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE - DEFINICJE
2. REJESTRACJA I LOGOWANIE
3. ZAMÓWIENIE PRODUKTU, WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. REKLAMACJA USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

5. FORMA PŁATNOŚCI I SPOSÓB DOSTAWY

6. CENY PRODUKTÓW, CZAS I FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

7. REKLAMACJA PRODUKTU

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

9. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROTY

10. NEWSLETTER

11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

12. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15. ZAŁĄCZNIKI

 

WSTĘP


Sklep Internetowy www.sklep.coquet-art.pl dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta i Kodeksu Cywilnego. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają powyższe przepisy prawa i należy je stosować.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz inne właściwe przepisy obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Sklep Internetowy dostępny na stronie internetowej www.sklep.coquet-art.pl. Prowadzony jest przez Dorotę Nawrot prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Coquet Dorota Nawrot, ul. Dr. F. Grochowalskiego 8 32-087 Zielonki, NIP – 5130198003 REGON – 123181124, wpisany do CEIDG pod numerem 001461907/2014

 

Dane kontaktowe /wyodrębnione również w zakładce „Dane Kontaktowe” znajdującej się na stronie Sklepu Internetowego/:

1. Adres pocztowy: Coquet Dorota Nawrot ul. Dr. F. Grochowalskiego 8, 32-087 Zielonki

2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@coquet-art.pl

3. Numer telefonu: 790526889

(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient)

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE – DEFINICJE

 

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.coquet-art.pl prowadzony jest przez Dorotę Nawrot prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Coquet Dorota Nawrot, ul. Dr. F. Grochowalskiego 8 32-087 Zielonki, NIP – 5130198003 REGON – 123181124

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 13 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), informuje się, iż administratorem i odbiorcą danych osobowych jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i według zasad wskazanych w polityce prywatności i polityce cookies opublikowanych w zakładce „Polityka Prywatności i Polityka Cookies” na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4. Definicje zawarte w Regulaminie:

a. FORMULARZ REJESTRACJI – Formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie Internetowym.

b. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności za wybrany Produkt.

c. KLIENT – Osoba fizyczna, która ukończyła trzynasty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę osiemnastego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

d. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22[1] Kodeksu Cywilnego).

e. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

f. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

g. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

i. PRODUKT – Dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

j. REGULAMIN – Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

k. SERWIS – strona internetowa www.sklep.coquet-art.pl.

l. SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.coquet-art.pl będący własnością Usługodawcy,

m. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Dorota Nawrot prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Coquet Dorota Nawrot, ul. Dr. F. Grochowalskiego 8 32-087 Zielonki, NIP – 5130198003 REGON – 123181124.

n. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

o. USŁUGA ELEKTRONICZNA – Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

p. USŁUGOBIORCA – Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

r. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

s. ZAMÓWIENIE - Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

5. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży Produktów, zasady wykonywania tych umów, zasady postępowania reklamacyjnego, zasady zwrotu Produktów.

6. Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, składania Zamówień niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

8. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do:

1) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy/Usługodawcy oraz osób trzecich.

2) korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

4) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

9. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, zdjęcia, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

 

§ 2. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto Klienta, Formularz zamówienia, Newsletter. Świadczenie powyższych Usług elektronicznych przez Sprzedawcę jest bezpłatne.

2. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym oraz usługi Newsletter zawarta jest na czas nieoznaczony.

3. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.sklep.coquet-art.pl.

4. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego po zalogowaniu się.

5. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

6. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie Internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.sklep.coquet-art.pl „Zaloguj/Zarejestruj się" lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

7. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie Internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła, imienia i nazwiska, adresu Klienta, numeru telefonu, a w przypadku firmy także nazwy firmy, numeru NIP oraz adresu siedziby firmy. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych oznaczonych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

8. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Załóż konto". Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

9. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

10. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@coquet-art.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy: Coquet Dorota Nawrot, ul. Dr. F. Grochowalskiego 8 32-087 Zielonki, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający: przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje lub w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub w sytuacji przesyłania lub umieszczania przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

12. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.

13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu Internetowego.

14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

15. Formularz Zamówienia. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:

(1) Wypełnienie Formularza Zamówienia

(2) Kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

16. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy numeru rejestracyjnego (CEIDG bądź KRS) oraz numeru NIP.

17. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 

§ 3. ZAMÓWIENIE PRODUKTU, WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego przez złożenie zamówienia poprzez dodanie Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta lub formularza zamówienia.

2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Do złożenia zamówienia potrzebne jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia.

4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego www.sklep.coquet-art.pl skompletować zamówienie, wypełnić formularz zamówienia, wybrać sposób płatności i dostawy, a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Naciśnięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z elektronicznego koszyka. Przez naciśnięcie na przycisk „Do koszyka" Klient dokonuje wyboru Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Klient przechodząc do „koszyka” wybiera formę płatności i sposób dostawy oraz wypełnia formularz zamówienia. W formularzu zamówienia należy wskazać:

1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,

2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

3) adres na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.

4) w przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą należy dodatkowo podać: nazwę firmy, NIP, adres firmy.

6. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie Internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego.

7. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu.

8. W trakcie procedury składania zamówienia - aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, sposobu płatności i dostawy, danych podanych w formularzu zamówienia.

9. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu sposobu płatności i dostawy oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

10. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Klient klikając na informację zawartą w wiadomości elektronicznej „Potwierdź zamówienie” potwierdza zawarcie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz informacją dla konsumentów, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

11. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia.

 

§ 4. REKLAMACJA USŁUGI ELEKTONICZNEJ

 

1. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający: przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje lub w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub w sytuacji przesyłania lub umieszczania przez Usługobiorcę w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

4. Usługodawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Usługobiorcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.

5. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu Internetowego.

6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

7. Tryb postępowania reklamacyjnego obejmującego usługę elektroniczną:

1) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury Reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 7 i 8 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

a. Osobiście pod adresem: Coquet Dorota Nawrot, ul. Dr. F. Grochowalskiego 8 32-087 Zielonki,

b. Pisemnie na adres: Coquet Dorota Nawrot, ul. Dr. F. Grochowalskiego 8 32-087 Zielonki,

c. Telefonicznie pod numerem telefonu: 790526889

d. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@coquet-art.pl

e. W formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Kontakt”.

8. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

(2) żądania Usługobiorcy; oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§ 5. FORMA PŁATNOŚCI I SPOSÓB DOSTAWY

 

1. W Sklepie Internetowym można wybrać formy płatności i sposób dostawy, które szczegółowo opisane są wraz z podaniem ich kosztów w zakładce „Formy płatności".

2. Klient może dokonać płatności przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy), przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy) gotówką przy odbiorze od kuriera (za pobraniem), gotówką lub kartą płatniczą w punkcie odbioru Produktu.  Informacje znajdują się na Stronie Internetowej w zakładce „Formy płatności".

3. Dane niezbędne do wykonania przelewu zostaną wysłane po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. Płatności należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

4. W przypadku wyboru płatności w punkcie odbioru Produktu, płatność należy dokonać podczas odbioru Produktu.

5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem płatności należy dokonać przy odbiorze przesyłki.

6. Klient może odebrać zamówiony Produkt w jednym z punktów odbioru, zamówić dostawę przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej informacje znajdują się na Stronie internetowej w zakładka „Koszty dostawy".

 

§ 6. CENY PRODUKTÓW, CZAS I FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia Produktu, które zostały wskazane w § 5 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego Produktu są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia.

3. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na stronie internetowej Sklepu Internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku" w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

5. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

7. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Produkty zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej za pobraniem, a także Sprzedawca zapewnia możliwość odbioru Produktu w jednym z punktów odbioru Produktu.

9. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 dni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 dni. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

(1) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem bankowym - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

(2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 30 dni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

11. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 dni.

12. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 

§ 7. REKLAMACJA PRODUKTU

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje”.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie na przykład:

a. osobiście pod Coquet Dorota Nawrot, ul. Dr. F. Grochowalskiego 8 32-087 Zielonki,

b. pisemnie na adres: Coquet Dorota Nawrot, ul. Dr. F. Grochowalskiego 8 32-087 Zielonki,

c. telefonicznie, pod numerem telefonu: 790526889

d. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@coquet-art.pl

e. w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Kontakt”.

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

- żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

- danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych (słownie: czternaście dni kalendarzowych) od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Coquet Dorota Nawrot, ul. Dr. F. Grochowalskiego 8 32-087 Zielonki, Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w § 7 pkt. 6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w § 7pkt. 5 Regulaminu.

8. Sprzedawca udostępni Konsumentowi przykładowy Formularz reklamacji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu Internetowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Konsument może ale nie musi skorzystać z udostępnionego formularza.

 

§ 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

  1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

  2. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - Wniosek o mediację lub Wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków. Wzór wniosku znajduje się również w formie PDF na stronie Sklepu internetowego (Załącznik nr 2).

  3. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

  4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

  5. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl).

 

 

§ 9. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROTY

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 9 pkt. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie na przykład:

a. osobiście pod adresem: Coquet Dorota Nawrot, ul. Dr. F. Grochowalskiego 8 32-087 Zielonki,

b. pisemnie na adres: Coquet Dorota Nawrot, ul. Dr. F. Grochowalskiego 8 32-087 Zielonki,

c. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@coquet-art.pl

2. Przykładowy wzór Formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy” oraz jako Załącznik nr 3 do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz stworzony został wyłącznie w celu ułatwienia Konsumentowi skorzystania z jego praw.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Coquet Dorota Nawrot, ul. Dr. F. Grochowalskiego 8 32-087 Zielonki,

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

1). Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

3). W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 10. NEWSLETTER

 

1.Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Nawslettera udostępnianego przez Sprzedawcę Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji, zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się".

 

§ 11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Sklepem oraz Konta Usługobiorców z wyłączeniem Produktów należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Sklepu do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Sklepu, bez jego zgody lub niezgodnie z Regulaminem.

3. Umieszczenie w Sklepie treści, będących utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) wiąże się z udzieleniem Usługodawcy przez Usługobiorcę, nieodpłatnej licencji na korzystanie oraz rozporządzanie utworem. Licencja nie doznaje żadnego ograniczenia czasowego oraz terytorialnego, w związku z tym licencja nie wygasa w przypadku rezygnacji Usługobiorcy z korzystania z usług Sklepu lub usunięcia Konta. W zakresie licencji wchodzą prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób utworów udostępnionych dobrowolnie przez Usługobiorcę w Sklepie na następujących polach eksploatacji: publiczne wystawianie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie utworu w sposób umożliwiający dostęp do niego przez nieograniczony krąg użytkowników w miejscu i czasie przez siebie wybranym; w szczególności Usługodawca ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich witrynach internetowych Sklepu i prezentowania tych utworów innym Usługobiorcom.

 

§ 12. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia są przetwarzane przez Dorotę Nawrot prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Coquet Dorota Nawrot, ul. DR. F. Grochowalskiego 8, 32-087 Zielonki, który jest administratorem danych osobowych.

2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia Produktu, realizacji zamówienia oraz obsługi.

3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia.

5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych Produktów, tj. DPD Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie - gdy Produkt zamówiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z Sprzedawcą.

7. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności i polityka cookies".

 

§ 13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju oraz spisać protokół. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.sklep.coquet-art.pl odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)

3. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku rozwiązania sporu, zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.

4. Zmiana Regulaminu:

1) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn a w szczególności to jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz z przyczyn organizacyjnych.

2) O treści zmian Regulaminu każdy Usługobiorca/Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie Internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie go na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie Internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sprzedawcy - w terminie 14 dni kalendarzowych.