REKLAMACJE

REKLAMACJE PRODUKTU

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad fizycznych i prawnych.

Sprzedawca ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach

określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.

z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Reklamacja złożona przez Konsumenta może być złożona w dowolnej formie. Reklamację proszę

kierować do Doroty Bulak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą  Coquet Dorota Bulak, ul. Dr. F. Grochowalskiego 8, 32-087 Zielonki, NIP – 5130198003, REGON

– 123181124 jako właściciela sklepu.

Ponadto reklamacje można kierować pod adresy/telefony podane w zakładce „Dane Kontaktowe”.

Reklamację można wysłać pocztą na w/w adres Punktu Odbioru/Siedziby firmy, wysłać na adres e-mail kontakt@coquet-art.pl, numer telefonu: (+48) 790526889

Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej

Sklepu Internetowego wzór formularza. Jest to Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Konsument

nie musi korzystać, ani się nim kierować. Podany jest wyłącznie w celu ułatwienia Konsumentowi

skorzystania z przysługujących mu praw.

Zaleca się podanie w opisie reklamacji: danych kontaktowych składającego reklamacje, danych

dotyczących reklamowanego towaru, opisu wady, rodzaju i daty wystąpienia wady oraz wskazania

żądania osoby składającej reklamacje. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie

zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu

reklamacji. Mają na celu wyłącznie przyspieszenie i usprawnienie procesu reklamacji.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt sprzedawcy

dostarczyć wadliwy towar do siedziby firmy tj. na adres XXXXX.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie

rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w

zgłoszeniu reklamacji.


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Dorota Bulak
ul. Dr. F. Grochowalskeigo 8
32-087 Zielonki

NIP – 5130198003,

REGON – 123181124

REKLAMACJA

Osoba reklamująca:

Imię i

nazwisko...........................................................................................................

Adres...............................................................................................................

....................

Telefon................................................E-mail................................................

Dane dotyczące reklamowanego towaru:

Nazwa

towaru...............................................................................................................

....................

Data

nabycia...............................................................................................................

....................

Na potwierdzenie nabycia towaru w załączeniu przedkładam dowód zakupu (np. paragon, faktura,

wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.)

Numer

faktury...............................................................................................................

........

Przyczyny reklamacji:

Opis wady

.................................................................................................................

Kiedy i w jakich okolicznościach została stwierdzona wada

........................................................................................................................

.................

Żądanie

reklamującego.....................................................................................................

Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji:

email telefonicznie pisemnie na w/w adres inny.........................

..................................................................

Podpis osoby składającej reklamację

Niniejszy wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład, z którego Państwo nie
muszą korzystać, ani się nim kierować.